Frågor och svar

Här finns frågor och svar på det mesta som rör Kickstart Linköping.

Vem får söka bidrag?

Företag inom besöksnäringen får söka bidrag i Kickstart.

Besöksnäringen är i princip all konsumtion som är direkt kopplat till resandet, inklusive affärsresande och dagsbesök. Besöksnäringen är inte en egen bransch utan ett samlingsbegrepp för verksamheter i olika branscher som är riktade till och konsumeras av människor när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. I besöksnäring som begrepp inkluderas besöksmål, event- och mötesarrangörer, boendeanläggningar, restauranger, caféer, handel, transportörer och underleverantörer till dessa. Dessa olika typer av företag har olika stor del av sin omsättning inom besöksnäring, men samtliga berörs.

För vidare kriterier för produktutvecklingscheckar, se nedan.

Vad är Kickstart Linköping?

Kickstart Linköping är en satsning från Linköpings kommun för att förstärka besöksnäringen under pågående pandemi för att dels anpassas utifrån rådande restriktioner och för att kunna dra igång för fullt efter Corona-pandemin. Linköpings kommun kommer att investera 10 miljoner kronor fördelat under 2021 och 2022. Visit Linköping & Co ansvarar för det operativa arbetet kopplat till denna satsning som genomförs i nära samarbete med besöksnäringen i Linköpings kommun.

Syftet med Kickstart Linköping är framför allt att få igång besöksnäring/event när restriktionerna med anledning av Corona-pandemin upphör eller lättar. Detta ska ske genom investeringar i särskilda insatser som bidrar till att besökare/turister ska vilja besöka Linköping på kort och lång sikt. Insatserna ska ytterst generera turistekonomiska effekter och skapa sysselsättning inom besöksnäringen.

Medlen inom ramen för satsningen Kickstart kommer att fördelas mellan produktutvecklingscheckar och marknadsföringsinsatser. 

Vad menas med produktutvecklingscheckar?

Produktutvecklingscheckar är den andra typ av bidrag som kan sökas i Kickstart. Det fokuserar på produktutveckling som genomförs av enskilda företagare. Produktutvecklingscheckarna ska stimulera utveckling och omställning och skynda på framtagandet av nya produkter inom besöksnäringen som indirekt/direkt kan marknadsföra Linköping som destination.

Respektive företagare samt Visit Linköping & Co ska kunna marknadsföra dessa produkter på i första hand en nationell marknad. Kommunala bolag och förvaltningar kan inte vara sökande och mottagare av bidrag. De kan däremot vara samarbetspartner.

Vilken typ av produkt kan jag söka bidrag för?

Produktutvecklingscheckarna kan användas för:

- Nya produkter (exempelvis aktiviteter, upplevelser kopplat till mat och dryck, transport eller boende).

- Nya evenemang.

- Insatser som gör produkter digitalt bokningsbara.

 

Vem kan söka produktutvecklingscheckar?

Krav på sökande och produkt

- Sökande företag är verksamt inom besöksnäring i Linköping,

- Sökande företag har max 99 helårsanställda,

- Kommunen kommer endast att godkänna sökanden som:

  • är godkänd för F-skatt
  • redovisar och betalar skatter och avgifter
  • har kollektivavtal eller därmed jämförliga anställningsvillkor dvs att lön och andra anställningsförmåner följer av eller i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen
  • inte har några skulder hos Kronofogden,

- Produkten riktar sig mot nationella marknaden,

- Produkten är hållbar (social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet),

- Produkten är innovativ och nyskapande,

- Produkten måste lanseras senast sex månader efter beviljat stöd.

Hur mycket pengar kan jag söka?

Produktutvecklingscheckarna är ett bidrag på 25 000 kronor per utvecklad produkt.

Varje företag kan söka för maximalt två nya produkter per år. Totalt kan 60 nya produkter erhålla stöd per år.

Hur ansöker jag om bidrag för produktutvecklingscheckar?

Produktutvecklingscheckarna är enkla att söka och beslutet till sökande kommer snabbt. Så här ser processen ut.

1. Fyll i och skicka in ansökan.
Ansökan för produktutvecklingscheckarna sker löpande från 1 februari 2021. Ansökan är öppen så länge det finns medel kvar att fördela. Det är principen först-till-kvarn som gäller för de sökande och produkter som uppfyller kraven ovan. Ansökningsmall hittar du
här.

2. Målsättningen är att du som söker stöd ska få besked inom tre veckor efter det att ansökan lämnats in. Undantag kan ske vid semesterperioder.

3. Om du får bidrag beviljat ska du skriftligt informera Visit Linköping & Co när din produkt är bokningsbar online eller när produkten är färdig på annat sätt.

4. Därefter betalas bidraget ut. Produkten måste vara lanserad senast sex månader efter beviljat stöd för att erhålla stöd.

När får jag besked om min ansökan?

Målsättningen är att du som ansöker om bidrag för produktutvecklingscheckar ska få besked senast tre veckor efter du skickat in din ansökan. Undantag kan ske i samband med högtider och semestertider.

Vem tar beslut om vem som får produktutvecklingscheckar?

Som en del i beslutsprocessen som baseras på ovanstående kriterier finns det även här en samrådsgrupp. I samrådsgruppen finns representanter från Näringsliv & tillväxt på Linköpings Kommun samt Visit Linköping & Co

 

 

 

 


Vill du veta mer om Kickstart Linköping?

Tveka inte att kontakta oss!

E-mail: kickstart@visitlinkoping.se

Jörgen Viktoria 
Jörgen Nilsson
Ansvarig besöksnäringvik
Viktoria Löfvenborg
Koordinator besöksnäring


Kickstart Linköping

Nu är Linköpings kommuns satsning Kickstart Linköping igång. På den här sidan hittar du information om Kickstart och hur du som är verksam inom besöksnäringen kan få stöd.

En av branscherna som ...

Så söker du bidrag

På denna sida hittar du som är verksam inom besöksnäringen information om hur du söker bidrag för produktutvecklingscheckar.

Logo Linköpings kommun och Visit Linköping & Co