Frågor och svar

Här finns frågor och svar på det mesta som rör Kickstart Linköping.

Vad är Kickstart Linköping?

Kickstart Linköping är en satsning från Linköpings kommun för att förstärka besöksnäringen under pågående pandemi för att dels anpassas utifrån rådande restriktioner och för att kunna dra igång för fullt efter Corona-pandemin. Linköpings kommun kommer att investera 10 miljoner kronor fördelat under 2021 och 2022. Visit Linköping & Co ansvarar för det operativa arbetet kopplat till denna satsning som genomförs i nära samarbete med besöksnäringen i Linköpings kommun.

Syftet med Kickstart Linköping är framför allt att få igång besöksnäring/event när restriktionerna med anledning av Corona-pandemin upphör eller lättar. Detta ska ske genom investeringar i särskilda insatser som bidrar till att besökare/turister ska vilja besöka Linköping på kort och lång sikt. Insatserna ska ytterst generera turistekonomiska effekter och skapa sysselsättning inom besöksnäringen.

Medlen inom ramen för satsningen Kickstart kommer att fördelas mellan utvecklingsprojekt, produktutvecklingscheckar och marknadsföringsinsatser. 

Vem får söka bidrag?

Företag inom besöksnäringen får söka bidrag i Kickstart.

Besöksnäringen är i princip all konsumtion som är direkt kopplat till resandet, inklusive affärsresande och dagsbesök. Besöksnäringen är inte en egen bransch utan ett samlingsbegrepp för verksamheter i olika branscher som är riktade till och konsumeras av människor när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. I besöksnäring som begrepp inkluderas besöksmål, event- och mötesarrangörer, boendeanläggningar, restauranger, caféer, handel, transportörer och underleverantörer till dessa. Dessa olika typer av företag har olika stor del av sin omsättning inom besöksnäring, men samtliga berörs.

För vidare kriterier för utvecklingsprojekt och produktutvecklingscheckar, se nedan.

Vad är skillnaden mellan utvecklingsprojekt och produktutvecklingscheckar?

Det finns två olika typer av bidrag att söka; utvecklingsprojekt och produktutvecklingscheckar. Kortfattat så innebär utvecklingsprojekt nya större och mer omfattande insatser som gynnar besöksnäringen i Linköping på lång sikt medan produktutvecklingscheckarna är mindre omfattande och fokuserar på produktutveckling som genomförs av enskilda företagare på kort sikt.

 

För utvecklingsprojekt kan sökande få upp till 500 000 kr för ett projekt och det finns tre olika tillfällen att söka detta bidrag. 

 

Produktutvecklingscheckar är ett bidrag på 25 000 kr för en ny utvecklad produkt. Detta typ av bidrag kan sökas löpande tills den totala summan för produktutvecklingscheckarna är slut.

Utvecklingsprojekt

Vad menas med utvecklingsprojekt?

Med utvecklingsprojekt menas nya större insatser som gynnar besöksnäringen i Linköping. Dessa insatser inkluderar aktiviteter, projekt eller produkter som genererar turistekonomiska effekter på längre sikt.

Ett utvecklingsprojekt måste ha potential att generera nya nationella och internationella besökare till Linköping för att optimera de turistekonomiska effekterna. Kommunala bolag och förvaltningar kan inte vara sökande och mottagare av bidrag. De kan däremot vara samarbetspartner i aktivitet/projekt/produkt. Det är den sökande som ansvarar över att all information finns med i ansökan. Aktivitet/produkt/projekt får påbörjas innan pandemin är över – så att önskvärd kickstarteffekt uppnås när restriktionerna med anledning av Corona-pandemin upphör eller lättar.

Vem kan söka stöd för utvecklingsprojekt?

Krav på sökande och utvecklingsprojekt

- Projektet ska genomföras i Linköpings kommun. Sökande aktör/aktörer behöver inte ha sitt säte i Linköpings kommun, men effekterna ska tillfalla besöksnäringen i Linköpings kommun,

- Medfinansiering krävs från sökanden i form av kapital eller tid,

- Sökanden är verksam inom besöksnäringen,

- Projektet är innovativt och nyskapande,

- Insatsen ska ha en långsiktig utvecklingsplan vilket inkluderar en plan för långsiktig finansiering som visar på ekonomisk bärighet efter avslutat projekt,

- Kommunen kommer endast att godkänna sökanden som:

  • är godkänd för F-skatt
  • redovisar och betalar skatter och avgifter
  • har kollektivavtal eller därmed jämförliga anställningsvillkor dvs att lön och andra anställningsförmåner följer av eller i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen
  • inte har några skulder hos Kronofogden.

  Detta gäller också de företag som sökanden i sin tur samarbetar med eller anlitar inom ramen för projektet. Sökanden är ansvarig för att detta uppfylls.

Kontroll kommer att ske via Skatteverket och andra berörda  myndigheter att sökande uppfyller i Sverige eller i hemvistlandet lagenligt ställda krav avseende sina registreringsskyldigheter såsom att leverantören är registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet är etablerad  och att leverantören är registrerad för F/FA-skattsedel och moms etcetera. Om det vid kontrollen framkommer brister i fullgörandet av någon registreringsskyldighet kan det innebära att ansökan avslås.

Vilka kriterier gäller för att få bidrag för utvecklingsprojekt?

Nedanstående kriterier kommer att beaktas i urvalsprocessen.

- Projektet kommer att generera turistekonomiska effekter och skapa sysselsättning i Linköping,

- Projektet riktar sig mot en nationell och/eller internationell marknad,

- På vilket sätt projektet arbetar med hållbarhet utifrån de tre dimensionerna: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet,

- Graden av innovation och nyskapande,

- Tydlig långsiktig finansiering och framtidsförutsättningar för verksamheten,

- Graden av medfinansiering och samarbete med andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för genomförande och uppväxling av kommunens investerade medel, 

- Möjlighet till regionala turistekonomiska effekter.

Hur stort bidrag kan jag söka för utvecklingsprojekt?

För utvecklingsprojekt kan varje sökande ansöka om upp till 500 000 kronor per år.

Samma enskilda insats/aktör kan beviljas bidrag för två år i rad och därmed få totalt 1 000 000 kr totalt, men fördelat på två år. För detta krävs att en ny ansökan skickas in för år två och att slutrapport för det första året inlämnats en månad före sista ansökningsdatum 2022.  

När kan jag söka bidrag för utvecklingsprojekt?

Vi vill att det ska gå snabbt från ansökan till beslut och återkoppling om bidrag från Kickstart Linköping.

Planerade ansökningsdatum (deadline)
31 mars 2021
30 september 2021
31 mars 2022

Tre veckor efter sista ansökningsdagen kommer du att få återkoppling gällande beslut om din ansökan.

 

 

Var hittar jag ansökningsmallen?

Ansökningsmallar hittar du under Så söker du bidrag.

Vem tar beslut om att bevilja bidrag?

Som en del i beslutsprocessen som baseras på ovanstående kriterier finns en samrådsgrupp. Här sitter representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- & samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv & tillväxt samt Visit Linköping & Co.

Ladda ner denna pdf för vilka regler som gäller för bidrag från Kickstart.

När betalas bidraget ut för utvecklingsprojekt?

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av beviljat bidrag fördelas på två tillfällen och betalas ut av Linköpings kommun. Halva beloppet utbetalas efter att ansökan beviljats. Slututbetalning genomförs efter att uppföljning genomförts och godkänts.

Om sökande hamnar på obestånd, ådrar sig skatteskulder mm eller inte bedöms uppfylla uppsatt målsättning (projektet får t.ex. avbrytas p.g.a. restriktioner eller liknande) har sökanden inte rätt till stödet, det vill säga någon slututbetalning kommer inte att ske. Om det efter att bidraget betalats ut visar sig att sökande helt eller delvis inte uppfyllt sina åtagande enligt ansökan har kommunen rätt till återbetalning av utbetalt bidrag efter vad som är skäligt i förhållande till omständigheterna. För det fall kommunen misstänker oegentligheter kommer kommunen vidta åtgärder.

När får jag besked om min ansökan?

Du som skickat in en ansökan innan senaste ansökningsdagen får besked tre veckor efter sista ansökningsdagen.

Produktutvecklingscheckar

Vad menas med produktutvecklingscheckar?

Produktutvecklingscheckar är den andra typ av bidrag som kan sökas i Kickstart. Det fokuserar på produktutveckling som genomförs av enskilda företagare. Produktutvecklingscheckarna ska stimulera utveckling och omställning och skynda på framtagandet av nya produkter inom besöksnäringen som indirekt/direkt kan marknadsföra Linköping som destination.

Respektive företagare samt Visit Linköping & Co ska kunna marknadsföra dessa produkter på i första hand en nationell marknad. Kommunala bolag och förvaltningar kan inte vara sökande och mottagare av bidrag. De kan däremot vara samarbetspartner.

Vilken typ av produkt kan jag söka bidrag för?

Produktutvecklingscheckarna kan användas för:

- Nya produkter (exempelvis aktiviteter, upplevelser kopplat till mat och dryck, transport eller boende).

- Nya evenemang.

- Insatser som gör produkter digitalt bokningsbara.

 

Vem kan söka produktutvecklingscheckar?

Krav på sökande och produkt

- Sökande företag är verksamt inom besöksnäring i Linköping,

- Sökande företag har max 99 helårsanställda,

- Kommunen kommer endast att godkänna sökanden som:

  • är godkänd för F-skatt
  • redovisar och betalar skatter och avgifter
  • har kollektivavtal eller därmed jämförliga anställningsvillkor dvs att lön och andra anställningsförmåner följer av eller i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen
  • inte har några skulder hos Kronofogden,

- Produkten riktar sig mot nationella marknaden,

- Produkten är hållbar (social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet),

- Produkten är innovativ och nyskapande,

- Produkten måste lanseras senast sex månader efter beviljat stöd.

Hur mycket pengar kan jag söka?

Produktutvecklingscheckarna är ett bidrag på 25 000 kronor per utvecklad produkt.

Varje företag kan söka för maximalt två nya produkter per år. Totalt kan 60 nya produkter erhålla stöd per år.

Hur ansöker jag om bidrag för produktutvecklingscheckar?

Produktutvecklingscheckarna är enkla att söka och beslutet till sökande kommer snabbt. Så här ser processen ut.

1. Fyll i och skicka in ansökan.
Ansökan för produktutvecklingscheckarna sker löpande från 1 februari 2021. Ansökan är öppen så länge det finns medel kvar att fördela. Det är principen först-till-kvarn som gäller för de sökande och produkter som uppfyller kraven ovan. Ansökningsmall hittar du
här.

2. Målsättningen är att du som söker stöd ska få besked inom tre veckor efter det att ansökan lämnats in. Undantag kan ske vid semesterperioder.

3. Om du får bidrag beviljat ska du skriftligt informera Visit Linköping & Co när din produkt är bokningsbar online eller när produkten är färdig på annat sätt.

4. Därefter betalas bidraget ut. Produkten måste vara lanserad senast sex månader efter beviljat stöd för att erhålla stöd.

När får jag besked om min ansökan?

Målsättningen är att du som ansöker om bidrag för produktutvecklingscheckar ska få besked senast tre veckor efter du skickat in din ansökan. Undantag kan ske i samband med högtider och semestertider.

Vem tar beslut om vem som får produktutvecklingscheckar?

Som en del i beslutsprocessen som baseras på ovanstående kriterier finns det även här en samrådsgrupp. I samrådsgruppen finns representanter från Näringsliv & tillväxt på Linköpings Kommun samt Visit Linköping & Co.

Ladda ner denna pdf för vilka regler som gäller för bidrag från Kickstart.

 

 

 

 


Vill du veta mer om Kickstart Linköping?

Tveka inte att kontakta oss!

E-mail: kickstart@visitlinkoping.se

Jörgen Viktoria 
Jörgen Nilsson
Ansvarig besöksnäringvik
Viktoria Löfvenborg
Koordinator besöksnäring


Kickstart Linköping

Nu är Linköpings kommuns satsning Kickstart Linköping igång och den 1 februari öppnas det för ansökan. På den här sidan hittar du information om Kickstart och hur du som är verksam inom besöksnäringen ...

Så söker du bidrag

På denna sida hittar du som är verksam inom besöksnäringen information om hur du söker bidrag för utvecklingsprojekt och produktutvecklingscheckar.

Logo Linköpings kommun och Visit Linköping & Co